Wijzigingen in de Offective applicatie

Offective blijft doorontwikkelen, zo vinden er regelmatig wijzigingen plaats. Op deze pagina vindt u een chronologisch overzicht van de wijzigingen in de Offective applicatie. De meest recente aanpassingen staan bovenaan. Wijzigingen in de applicatie worden ook benoemd in de nieuwsbrief en zijn terug te vinden onder Nieuwsberichten (voorheen ‘release notes’). Vanaf Maart 2016 worden updates met een hoge frequentie verwerkt en worden de wijzigingen op deze pagina specifieker benoemd.

Wijzigingen in Offective

 

13 december 2016

 • Op ons YouTube kanaal staat een instructiefilmpje over de jaarafsluiting 2016-2017
 • Opnieuw zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de API.
 • Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld etiketten of een ander afwijkend formaat te printen. U kunt dit als volgt configureren: selecteer of configureer een (nieuwe of bestaande) template > bewerken > 4e tabblad: geavanceerde instellingen > kies onderop een ander papierformaat.
 • Het kopiëren van verzamelproducten is verbeterd. Cellen zijn nu direct te muteren en su-bproducten worden meegenomen in de kopie van het product.
 • Het inloggen vanaf een mobiel apparaat gaf problemen, dit functioneert nu weer.
 • Er zijn meerdere kleine verbeteringen doorgevoerd om de stabiliteit en snelheid van de applicatie te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren.
 • Per 1 januari 2017 wijzigen de prijzen zoals eerder aangekondigd. Wij willen u hier nogmaals op attenderen.
 • Ook wijzen wij u nogmaals op de gewijzigde tarieven voor administratiekantoren en accountantskantoren. Ook deze tarieven treden per 1 januari 2017 in werking.

26 november 2016

 • Meerdere uitbreidingen en verbeteringen op verzoek van gebruikers in de API.
 • Verfijningen doorgevoerd in verband met UBL. Offective is nu voor zowel inkomende als uitgaande facturen UBL Ready.
 • Meerdere verbeteringen/wijzigingen in electronische BTW & ICP aangifte, ook de interface en helpteksten zijn verder verbeterd.
 • Enkele bugs zijn opgelost in de module voor administratiekantoren.
 • In projectenoverzicht is nu direct (voor de manager) het resultaat per project in beeld.
 • Urenregistratie telling en interface dashboard verbeterd.
 • In de gehele applicatie kan nu worden afgerond tot 4 cijfers achter de komma.
 • Mailinglijsten aanmaken met meer dan 1000 adressen is nu toegestaan.
 • Op meerdere plaatsen zijn kleine aanpassingen gedaan in de interface om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
 • Op verzoek van gebruikers zijn kleine verbeteringen doorgevoerd of aanpassingen gedaan, indien van toepassing bent u hierover door de helpdesk reeds geïnformeerd.
 • Wij investeren momenteel veel tijd om de performance van de applicatie op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren, met het stijgende aantal gebruikers en soms extreem veel dataopslag vereist dat veel van onze ontwikkelcapaciteit.

17 september 2016

 • De mobiele app heeft nu links onder in het menu een uitlog-functie
 • Het dashboard van de module facturatie is gewijzigd, een rubriek rapportage is toegevoegd, tevens een button om diverse soorten relatie omzet overzichten te genereren.
 • Onder de instellingen van de module producten > Inkoopadministratie > Automatisch inkopen kunnen nu leveranciers worden uitgesloten.
 • Verkoopmodule > verantwoordelijke verkoper nu beschikbaar en te muteren.
 • Bug opgelost welke ontstond bij het bewerken of genereren van een vragenlijst inclusief antwoord van een bepaald type.
 • Facturatie: exporteren optie van tabblad ‘Openstaand’ toegevoegd.
 • Taken: Indien een relatie gekoppeld is wordt nu direct zonder klik de relatienaam getoond.
 • Verkoopmodule > instellingen > order statussen. Een status kan worden aangemerkt als ‘standaard’, deze standaard is in de applicatie voorgeselecteerd.
 • Meerdere verbeteringen en mogelijkheden zijn doorgevoerd aan de API ontwikkeling.
 • Module verkoop: functioneren zoekvelden verbeterd.

16 augustus 2016

 • API ontwikkelingen. Een eerste versie van de Offective API staat live en kan worden gebruikt, bekijk hier de video of navigeer hier direct naar de developers website.
 • Omdat recent de automatische aangifte van BTW is geïntroduceerd, zijn nu meerdere verbeteringen in de applicatie doorgevoerd voor wat betreft de invoer van BTW nummers en de controle hierop. Bekijk hier de video van elektronische BTW/ICP aangifte!
 • Om afrondingsverschillen te voorkomen is er een applicatie brede aanpassing gedaan zodat Offective (bijvoorbeeld bij facturatie) nu rekent met 6 cijfers achter de komma
 • Vanuit het dashboard van de module boekhouding kan een auditfile worden gegenereerd, ten behoeve van het gebruik van deze auditfile in externe applicaties is de inhoud van deze export (auditfile) verder verbeterd.
 • Importeren van producten is verder verbeterd, reeds aanwezige producten kunnen worden overschreven of gegevens kunnen worden aangevuld.
 • Meerdere instellingen welke nu nog onder beheer > instellingen te vinden zijn, worden of zijn verplaatst naar het instellingen menu van de betreffende module. Dit zal de komende tijd verder worden verbeterd.
 • Bij verschillende templates zijn op verzoek van gebruikers meerdere wijzigingen en nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van tokens toegevoegd. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd voor wat betreft de aanschrijfwijze in een email vanuit de applicatie. Onder geavanceerde instellingen van de template kan nu worden gekozen voor een getal weergave van 2 of 3 decimalen.
 • Bij meerdere schermen kunnen andere kolommen worden toegevoegd (producten, orderoverzicht & CRM).
 • Op verzoek van gebruikers zijn in de hele applicatie kleine verbeteringen doorgevoerd.

15 juli 2016

 • Nieuw token %Aanmaningsdatum% beschikbaar voor email en documenttemplate bij de aanmaning.
 • Bug opgelost bij de datum token op de email template van de aanmaning.
 • Verbeteringen aan auditfile t.b.v diverse imports. (caseware & unit4).
 • Onder beheer > Facturatiegegevens > kunnen nu de aan u verzonden Offective facturen worden gedownload.
 • In het scherm Offerte en Order overzicht is op enkele tabbladen nu een zoekveld ‘Verkoper’ beschikbaar, ook kan deze informatie als kolom aan het grid worden toegevoegd (Dit is alleen beschikbaar met de module Personeelmanager of medewerker).
 • Helptekst en functioneren verbeterd indien in de Geavanceerde template instellingen gekozen is voor het gebruik van 3 decimalen.
 • Bij het afsluiten en openen van een (nieuw) boekjaar ontstond een foutmelding doordat direct op debiteur of crediteuren rekening werd geboekt bij het maken van de beginbalans, dit is opgelost.
 • Bug: zonder standaard BTW was het niet mogelijk een email template te maken, dit is nu wel mogelijk.

8 juli 2016

 • Het token %contactaanhef% is nu ook beschikbaar voor de verschillende templates (bijvoorbeeld Offerte).
 • De aanmaning template heeft nu ook alle contact tokens.
 • Controle op inboeken van dubbele inkoopfacturen verbeterd.
 • Grafieken weergave in de hele applicatie verbeterd.
 • Gedeeltelijke implementatie om getalnotatie op documenten toe te staan met 3 cijfers achter de komma.
 • Na het maken van een inkooporder of concept inkooporders kan de regelvolgorde worden gewijzigd.
 • De sortering van inkooporders is nu standaard op artikelnummer ingesteld.
 • Verbetering scherm bij module Projecten > Taken (alle projecten).
 • Diversen kleinere oplossingen en/of verbeteringen.

6 juli 2016

 • Bug opgelost bij het gebruik van speciale tekens (zoals &) in E-mail templates > token %Relatienaam%.
 • In alle E-mail templates nu de optie beschikbaar om het token %Contactaanhef% te gebruiken. Dit token toont heer, mevrouw, mr. of Ms op basis van de instellingen in CRM.
 • Bug opgelost In template configuratie van documenten om een ‘vestiging’ wel of niet te tonen.
 • Vernieuwen van pagina na versturen van facturen uit het ‘Te versturen overzicht’ verbeterd.
 • Verbeteringen synchronisatie met www.mijnwebwinkel.nl
 • Consequent bij alle soorten templates nu doorgevoerd dat het token %Relatienaam% de bedrijfsnaam van de relatie toont.
 • Meerdere tokens nu beschikbaar om elke gewenste aanschrijfwijze op templates te tonen.
 • Bug opgelost bij het token %Openstaandbedrag% en %Factuurbedrag% in de aanmaningen template.
 • Er worden geen dubbele teksten meer getoond bij gebruik van HTML voor de email template.
 • Output van de auditfile is verbeterd, enkele aanpassingen gedaan om inlezen in Caseware en Unit4 te verbeteren.

21 juni 2016

 • In de projecten module is een eerste stap gedaan voor budgettering (maken van een begroting) Ga naar een project > nacalculatie > budget. Graag ontvangen wij gebruikers feedback voor de verdere ontwikkeling van dit onderdeel.
 • Bij een order of offerte kan nu een verantwoordelijke verkoper worden geselecteerd.
 • Bij producten en voorraad overzicht nu een sorteerbare voorraad kolom optie.
 • Grafieken dashboards en meerdere grafiek weergaven verbeterd.
 • Tokens van %relatienaam% en %contactpersoon% consistent gemaakt voor alle templates. Relatienaam toont nu altijd de naam van het bedrijf of de leverancier.
 • Landen sortering in CRM op alfabetische volgorde.
 • Prijs wordt weer meegenomen bij het kopiëren van een product.
 • Controle functie boekhouding uitgebreid indien via een memoriale boeking direct op debiteuren of crediteuren rekening wordt geboekt.
 • Meerdere kleinere bugs en verbeteringen zijn doorgevoerd.
 • De nieuwe Offective app staat live in de Google Playstore voor Android apparaten en in de App store voor Apple apparaten.

9 juni 2016

 • Snelheid van de applicatie was met name op het order scherm bijzonder traag, dit is nu verbeterd.
 • Bij email templates is nu een token beschikbaar %Email%. Dit token toont het email adres van de relatie.
 • In het factuur overzicht heeft u nu de mogelijkheid om een kolom toe te voegen met de betaaldatum.
 • In het productoverzicht heeft u nu de mogelijkheid om een kolom toe te voegen met de inkoopprijs.
 • De lijst ‘Product omzetoverzicht’ qua berekening en weergave verbeterd.
 • Helpteksten gewijzigd m.b.t. de BTW nummers van relaties
 • Op meerdere plaatsen kunnen nu weer verschillende bestandsformaten van plaatjes worden toegevoegd (zoals png, jpg of jpeg).
 • BUG gefixt bij preview van pakbon en aanmaning.
 • Enkele verbeteringen voor wat betreft UBL.

3 juni 2016

 • Bij urenregistratie > zoekvelden > tekstwijziging (> =).
 • CRM > helptekst toegevoegd bij website adres veld.
 • Afrondingen bij verkoopfacturen verbeterd met door de hele applicatie nu de mogelijkheid om met 3 cijfers achter de komma te werken.
 • Preview functie documenten template bug gefixt.
 • Bug gefixt in periodieke facturatie.
 • Bij het toevoegen van een factuurregel is de actuele voorraad weer zichtbaar.
 • Plaatjes toevoegen in een tekst veld mogelijk gemaakt.

27 mei 2016

 • Het is nu mogelijk om productgroepen aan te maken (bijvoorbeeld Groothandel, Particulieren etc).
 • Per product kunnen meerdere verkoopprijzen worden gehanteerd en gekoppeld aan een productgroep.
 • Per relatie kan worden gekoppeld aan een productgroep.
 • Bij het maken van een document wordt de data gebruikt uit de gekoppelde prijsgroep.
 • Alle productlijsten kunnen nu (ook) op basis van een productgroep worden gegenereerd.
 • Vanaf een inkooporder kan nu direct worden doorgeklikt naar de verkooporder.
 • Bij productinstellingen is nu de mogelijkheid om direct templates aan te passen.
 • Een nieuwe rapportage bij producten: Omzet van een product in een te selecteren periode (Product omzetoverzicht)
 • Product import sjabloon is uitgebreid met VPE, Leverancier etc.
 • Voor gebruik van Ipad en andere apparaten zijn een aantal velden groter gemaakt zodat er minder precies ‘getikt’ kan worden en de applicatie sneller/beter reageert.

23 mei 2016

 • In alle templates kan nu op regelniveau elk gewenst valuta teken worden gebruikt.
 • Indien vanuit producten een inkooporder voor de leverancier wordt aangemaakt, kan nu ook een relatie (klant) worden toegevoegd. De leverancier kan (eventueel) de order direct versturen naar een relatie.
 • Voor inkoopdocumenten meerdere nieuwe (klant) tokens beschikbaar.
 • Aan een inkooporder kunnen nu standaard documenten/bijlages worden toegevoegd.
 • Export van overige relaties uitgebreid.
 • Order overzicht uitgebreid met telefoonnummer particulier.
 • Registratie proces verbeterd met automatisch inloggen.
 • Token ‘tussenvoegsel’ is nu beschikbaar op templates.
 • Dashboard meldingen geïntroduceerd voor BTW aangifte.
 • Meerdere layout verbeteringen op het hoofddashboard.
 • Output van print grootboekkaart verbeterd.
 • Diverse verbeteringen in UBL ontwikkeling (ALPHA).
 • Bug gefixt: Titels wijzigen bij eigen tabbladen werkt weer.
 • Bug gefixt: Dashboard van verkoop, klikken op vergrootglas werkt weer.
 • Bug gefixt: Product omschrijving uitgebreid bewerken, bullits weer mogelijk.

17 mei 2016

 • Bankscherm overzicht rekeningen, laatste wijzigingsdatum toegevoegd.
 • Bug gefixt indien een inkooporder gemaild wordt naar een leverancier.
 • Functioneren annuleren knop in module boekhouding > inkoopboek verbeterd.
 • Banknummers indien geen IBAN zijn nu ook mogelijk in CRM bij de relatie.
 • Producten kunnen nu 3 cijfers achter de komma noteren.
 • Offective beheerder kan administraties loskoppelen en koppelen aan andere accounts.

12 mei 2016

 • Bug gefixt bij toevoegen van producten aan concept inkoop order.
 • Bug gefixt bij versturen van aanmaningen indien UBL vinkje aan stond.
 • Dashboard boekhouding top 3 omzet en kosten rekeningen weergave verbeterd.
 • BTW percentages gaan nu goed indien een inkooporder doorgezet wordt naar de boekhouding.
 • Weergave verbeterd van log berichten.
 • Overzicht bankrekeningen met saldo’s weergave verbeterd.
 • Bug gefixt versturen periodieke facturen indien UBL vinkje aan stond.
 • Het is nu mogelijk om een 2e achtergrond toe te voegen aan de templates voor vervolg bladen.
 • In CRM bij de klanten > facturatie is nu een tabblad verkochte producten.

2 mei 2016

 • (ALPHA) UBL is geïmplementeerd voor zowel inkoop als verkoop facturen.
 • Snelheid van applicatie op meerdere schermen is verbeterd.
 • Interface applicatie, meerdere schermen verbeterd.
 • Bij projecten > aanmaken taak > kunnen nu eigen taaktypes worden toegevoegd.
 • Pakbon > Hoofdtekst ‘Pakbon’ kan nu worden gewijzigd middels een widget.
 • Project resultaten/nacalculatie nu een download functie in PDF of WORD.
 • Snelzoek functie nu beschikbaar op verkoop dashboard.
 • Op templates kunnen nu ook de BTW basis totalen worden getoond middels nieuw toegevoegde tokens.
 • Op templates kan nu middels een nieuw token ook een berekende uiterste betaaldatum worden getoond.
 • Status BTW aangifte nu zichtbaar in een eerder scherm.
 • Sortering eigen teksten en categorieën is verbeterd.
 • Inloggen via oudere versies van IE (internet explorer) is weer mogelijk.
 • Administratiekantoren kunnen via de klant nu ook gebruik maken van automatische BTW/ICP aangifte.
 • Bij BTW (categorieën) kan nu ook gekozen worden voor vrijgestelde BTW.

28 april 2016

 • Indeling schermen bank verbeterd.
 • Helpteksten toegevoegd CRM > Klant > BTW nummer.
 • Landen tabel aangepast.

20 april 2016

 • Print knop BTW aangifte hersteld.
 • Producten selecteren op documenten, 2x klik hersteld naar 1x klik.
 • Verbetering status melding/terug koppeling BTW aangifte van belastingsdienst.
 • Wijzigingen scherm indeling BTW aangifte.

15 april 2016

 • SBR koppeling is gereed. Aangifte ICP en BTW elektronisch mogelijk. Gebruikers kunnen aangifte doen op het certificaat van Offective.
 • Registratie proces voor proefaccount verbeterd.
 • Voor administratiekantoren pagina ‘eigen klanten’ nu beschikbaar
 • Bug gefixt: bij offerte > tekstregels toevoegen werkt weer.

13 april 2016

 • Product categorieën kunnen nu worden gearchiveerd.
 • Gearchiveerde product categorieën kunnen weer worden geactiveerd.
 • In een product categorie zijn nu de gekoppelde producten zichtbaar.
 • Facturatie overzicht > Alles (ingeboekt) nu een marge kolom beschikbaar.
 • CRM > Log > bij versturen van Opdrachtbevestiging wordt nu de juiste log weergegeven.
 • Onder beheer > Facturatie gegevens zijn nu de Offective facturen beschikbaar.
 • Een vrije dag aanvraag door een medewerker is nu ook op het hoofddashboard zichtbaar van de manager.
 • Aan een concept inkooporder kunnen nu ook producten worden toegevoegd.

8 april 2016

 • De urenmanager kan nu in Alle urenregistratie > details > een regel selecteren en bewerken.
 • De instellingen bij het toevoegen van een bankrekening en koppelen aan een grootboek zijn verbeterd.
 • Periodieke facturatie: wijzigingen kunnen nu aangebracht worden zonder dat de startdatum verplicht gewijzigd moet worden.
 • Bij crediteuren kan nu worden aangegeven of deze wel of niet moeten worden meegenomen in een betaal-batch.
 • Wachtwoord onthouden in Internet Explorer verbeterd.
 • Kopiëren van producten verbeterd.

4 april 2016

 • In de hele applicatie is ‘stage’ hernoemd naar ‘fase’.
 • In de hele applicatie is ‘opportunities’ hernoemd naar ‘verkoopkansen’.
 • Administratie/accountants kantoren kunnen nu een eigen klantnummer toevoegen bij de relatie.
 • Bij grootboekrekeningen vorige & volgende knoppen toegevoegd.

23 maart 2016

 • De mobiele app staat live.
 • Inloggen via een browser is nu vanaf elk apparaat mogelijk.

18 maart 2016

 • Op factuurregel-niveau is een keuze mogelijk gemaakt om een korte productnaam of een lange omschrijving te tonen. Dit is ook mogelijk bij bijvoorbeeld een offerte en pakbon.
 • Op templates kan er via de instellingen een keuze gemaakt worden voor weergave. Op regelniveau kunt u kiezen voor een weergave van een korte productnaam of een lange omschrijving.

15 maart 2016

 • Alles dashboards zijn gewijzigd en hebben een nieuwe look en feel.
 • De menustructuur is gewijzigd.
 • De look en feel is gewijzigd in de gehele applicatie.
 • De instellingen menu’s zijn verplaatst naar modules.