Beste Offective gebruiker! Vanwege de samenvoeging met Silvasoft kunt u vanaf nu inloggen via de inlogpagina op de website van Silvasoft.

Wijzigingen in de Offective applicatie

Offective blijft doorontwikkelen, zo vinden er regelmatig wijzigingen plaats. Op deze pagina vindt u een chronologisch overzicht van de wijzigingen in de Offective applicatie. De meest recente aanpassingen staan bovenaan. Wijzigingen in de applicatie worden ook benoemd in de nieuwsbrief en zijn terug te vinden onder Nieuwsberichten (voorheen ‘release notes’). Vanaf Maart 2016 worden updates met een hoge frequentie verwerkt en worden de wijzigingen op deze pagina specifieker benoemd.

Wijzigingen in Offective

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in Offective. De wijzigingen zijn gerubriceerd per maand.

+Oktober 2018
Wijzigingen per 17 oktober:

 • Er is een nieuwe rapport/template builder ontwikkeld. Hiermee kunt u zeer uitgebreid uw templates configureren en beheren. Alle vragen en verzoeken welke we in de afgelopen jaren hebben ontvangen zijn hierin meegenomen.

Met uw templates overschakelen naar de nieuwe rapport builder?
Een nieuwe template maken?
Een bestaande template kopiëren?

 • Bij het maken van een document kan een foto worden toegevoegd, de foto bibliotheek waaruit geselecteerd kon worden is verbeterd. Onder Beheer > Instellingen kunnen nu afbeeldingscategorieën worden aangemaakt. Afbeeldingen kunnen hieraan worden gekoppeld en vanzelf kan hierop worden geselecteerd. De pagina indeling en weergave is gebruiksvriendelijker.
 • Nieuwe rapportage mogelijkheden onder de module Facturatie > Dashboard > Productafname per klant > het bestaande rapport is uitgebreid met een keuze om producten te groeperen en is een optie toegevoegd om dit per klant te genereren.
 • Nieuwe rapportage mogelijkheden onder de module producten > Dashboard > Producten omzet, afnames en voorraad > Kies dan het rapport ‘Per product, per boekjaar, incl % vergelijking’ > ook hier is een nieuwe instelling toegevoegd > namelijk per klant een dergelijke rapportage genereren over verschillende boekjaren.
 • De product voorraad bij het maken van een order of factuur houdt nu ook rekening met geregistreerde inkopen.
 • Met de nieuwe template / document builder kunt u uw pakbon volledig aanpassen.
 • Op verzoek van gebruikers nog tientallen kleine verbeteringen doorgevoerd, de betreffende gebruikers zijn hierover reeds geïnformeerd en u komt deze in het gebruik vanzelf tegen.
+Mei 2018
Wijzigingen per 30 Mei 2018:

 • Tekstwijzigingen in gehele applicatie, ook bij helpteksten.
 • API: invoice lines per invoice naar 75
 • Perfomance verbeteringen mocule boekhouding > Bank
 • Problemen opgelost met browser ‘Edge’
 • Bug opgelost voor gebruikers Belgie m.b.t de UBL (country)
 • In de projecten module is een begin gemaakt aan een verzoekenlijst: zo heeft de projectmanager die niet beschikt over de module boekhouding meer inzage in financieele gerelateerde boekingen.
 • Vrije dagen overzicht wordt nu ook getoon bij de medewerker.
 • Verbeteringen met de BTW aangifte indien gewerkt wordt met een verlengd boekjaar.
 • Bij een klant kan nu een standaard pakbon worden geselecteerd.
 • Bij een klant kan nu een standaard e-mai ltenmplate worden geselecteerd.
 • Vanaf het producten dashboard kunnen nu nieuwe rapportages gegenereerd worden Hiermee kunnen (per relatie of per product) omzetten, afnames etc in bepaalde periode’s over verschillende boekjaren met elkaar worden vergeleken.
+Februari 2018
Wijzigingen per 12 Februari 2018:

 • Enkele verbeteringen voor wat betreft de API.
 • Het is nu mogelijk om meerdere malen een afwezigheid op 1 dag te registreren.
 • Een bug in de berekening bij de betaaltermijn is gefixt bij orders en factuur.
 • De foutcontrole in de module boekhouding is verder uitgebreid.
 • Berekening van de voorraadwaarde bij een jaarafsluiting is verbeterd.
 • Meerdere bugs met tokens die niet werkte zijn opgelost.
 • Nieuwe rapportage in de module boekhouding: zie dashboard van de module boekhouding > button ‘Dagboek afdrukken’.
 • Aanpassingen in de autorisatie voor elektronische BTW en ICP aangifte.
 • Berekening voorraad mutaties vanuit een inkooporder verbeterd.
 • Een betaalbatch neemt nu ook de de credit nota’s aan debiteuren mee.
 • Bij matchen van bankmutaties wordt bij het matchen met een betaalbatch zowel debiteuren en crediteuren gematcht en correct geboekt.
 • Enkele specifieke bugs zijn op verzoek van gebruikers opgelost, deze gebruikers zijn reeds geïnformeerd.
+December 2017
Wijzigingen per 21 December 2017:

 • Batchnummers kunnen nu ook op een pakbon worden gebruikt > ga naar de template instellingen van de pakbon en voeg het batchnummer toe op regelniveau.
 • Bij de inkooporder kan nu op meerdere plaatsen en op verschillende momenten alsnog de inkoopprijs van een product voor een specifieke order worden aangepast.
 • Een bug is opgelost bij het vragen formulier.
 • Afboeken van voorraden voor producten met een batchnummer is verbeterd.
 • Aanmaningen versturen ging fout indien speciale tekens in de naam van de relatie werden gebruikt zoals &, dit is opgelost.
 • Achter de schermen wordt al enkele weken gewerkt aan performance verbeteringen en een slimmere dataopslag van de applicatie. Dit zijn ingrijpende aanpassingen en verbeteringen welke doorgevoerd moeten worden om de stabiliteit en snelheid van de applicatie voor de toekomst te kunnen waarborgen. In de tweede helft van december zullen stap voor stap verbeteringen live komen.
+November 2017
Wijzigingen per 17 November 2017:

 • Het batch of serienummer bij producten, welke nieuwe ontwikkeling in Oktober is live gekomen kan nu aan facturen en/of overige documenten worden toegevoegd.
 • Op de template kan een voorvoegsel (eigen invoer) worden gekozen voor het hiervoor aangehaalde batchnummer veld.
 • De foutcontrole in de module boekhouding is verbeterd en uitgebreid, enkele gemelde bugs zijn opgelost.
 • Op verzoek van gebruikers zijn weer een aantal zaken toegevoegd of verbeterd aan de API.
 • Voor wat betreft de jaarafsluiting, controles bij het openen van een nieuw boekjaar zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd. Dit maakt het afsluiten en openen van een nieuw boekjaar eenvoudiger.
 • De volgorde van regels op documenten is nu consequent en kan middels een nummering worden gewijzigd.
 • Webwinkels die gebruik maken van de koppeling met Webwinkelfacturen, kunnen nu ook facturen in plaats van orders inladen vanuit de webwinkel. De koppeling is aanzienlijk verbeterd
 • Debiteuren met creditbedragen kunnen nu naar keuze worden meegenomen in een betaalbatch.
 • Aan de email template zijn verschillende tokens toegevoegd, welke gerelateerd zijn aan de verkoper.
 • Meerdere bugs zijn opgelost, op verzoek van gebruikers zijn een aantal kleinere verbeteringen doorgevoerd.
+Oktober 2017
Wijzigingen per 9 Oktober 2017:

 • Automatische boekingen vanuit de vrijval hebben nu een uniek boekingsnummer.
 • Projecttaken overzicht zijn weer zichtbaar in de module taken.
 • Nieuwe import mogelijkheden voor o.a taken, logs en meerdere productprijzen.
 • Bij relaties en heel recent ook bij particuliere klanten kunnen nu ook standaard templates worden vastgelegd.
 • Verbeteringen in functioneren en weergave voor wat betreft het gebruik van verschillende achtergronden op de template (bijvoorbeeld vervolgbladen).
 • Prijzen op een inkooporder kunnen nu worden gewijzigd tijdens het proces.
 • Als eerste stap in een mooie uitbreiding kunnen bij producten nu (naar keuze) batch of serienummer aan een product worden toegevoegd. Hiervan worden ook apart de voorraden bijgehouden en gemuteerd. Ga naar een product > bewerken > tabblad geavanceerd en zet het onderste vinkje aan. Lees ook de beschikbare informatie achter de ‘helpertjes’. Op basis van gebruikers input zullen we deze ontwikkeling de komende maanden verder perfectioneren.
 • De module uren registratie is qua berekening verbeterd.
 • Meerdere UBL verbeteringen.
 • Meerdere controles voor wat betreft de boekhouding verbeterd.
+September 2017
Wijzigingen per 7 September 2017:

 • Meerdere uitbreidingen voor wat betreft de API op verzoek van gebruikers. De documentatieis bijgewerkt.
 • In CRM kan nu bij de relatie in het tabblad communicatie, een standaard template worden gekozen voor de factuur, offerte en de orderbevestiging. Bij het maken van een document hoef dan niet meer een template gekozen te worden indien dit correct is geconfigureerd.
 • Bij het inlezen van een UBL kwam regelmatig een BTW melding voor wat betreft de BTW, dit proces is verbeterd.
 • Er is een begin gemaakt om de gebruiksvriendelijkheid en de overzichten in de module personeel, vrije dagen beheer en uren registratie voor manager en medewerker te verbeteren. Deze verbeterslag zullen we de komende 2 weken afronden.
 • Het rekenproces bij veelvuldig gebruik van verzamelproducten met veel subproducten is enorm verbeterd en nu sneller.
 • Er zijn wat verbeteringen doorgevoerd bij de ICP aangifte zodat deze minder foutgevoelig is en aangiftes minder vaak worden afgekeurd.
 • Een fout in de marge berekening bij creditfacturen is verholpen.
 • De foutcontrole in de boekhouding is gewijzigd, vooral indien voorraadwaarde activering aan stond ontstonden fouten, dit is nu verbeterd.
 • De performance van de applicatie is een continue proces, ook hier zijn er weer applicatie breed verbeteringen doorgevoerd.
+Augustus 2017
Wijzigingen per 16 Augustus 2017:

 • De taken module is verbeterd, ook is dit onderdeel nu mobile vriendelijker.
 • Mobile weergave in zijn algemeenheid is verbeterd.
 • Vervaldatum in het tabblad verkoop facturen > openstaand wordt nu opgeslagen en getoond in de kolommen.
 • Meerdere verzoeken van gebruikers voor wijzigingen in de API zijn gerealiseerd. De informatie op de website is aangepast.
 • UBL wordt nu ook aangemaakt bij periodieke facturen. Voor wat betreft de UBL zijn meerdere verbeteringen en controles geïmplementeerd, ook de verwerkingswijze is verbeterd.
 • Eerste verbeteringen voor meer overzicht op de schermen zijn geïmplementeerd. Stukje voor stukje zullen we de komende maanden dit verder doorvoeren.
 • Op de template voor de inkooporder zijn meerdere mogelijkheden toegevoegd, zoals EAN code e.d
 • In de module boekhouding > alle boekingen is nu een tabblad toegevoegd met Alle grootboekmutaties! Dit was een veel gehoord verzoek van gebruikers.
 • De foutcontrole in de module boekhouding is nog verder verbeterd, dit is ter voorbereiding en noodzakelijk voor toekomstige ontwikkelingen zoals een jaarrekening.
 • De dashboards worden nu direct geladen, bij berekeningen wordt nu een ‘loader’ getoond. Het laden van een dashboard is hiermee sneller.
 • Inkoopprijs kan nu met 4 decimalen worden opgegeven.
 • Op aanmaning en email templates zijn nieuwe tokens beschikbaar zoals betaaltermijn en datum
 • Op verzoek van gebruikers zijn nog tientallen kleine wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd, deze komt u vanzelf tegen tijdens het gebruik in de applicatie. De betreffende gebruikers zijn hierover reeds geïnformeerd.
+Juni 2017
Wijzigingen per 08 Juni 2017:

 • In de berekening van licentiebedragen voor administratiekantoren is een bug gefixt, foutief berekenen bedragen zijn inmiddels gecorrigeerd. Ook wordt vanaf heden maandelijks een specificatie toegevoegd bij de facturatie.
 • In het onderdeel aanmaningen ontstond een bug als de volgorde werd gewijzigd, dit is opgelost.
 • Eigen velden in CRM worden nu ook getoond op inkooporders indien het ‘token’ op de template wordt gebruikt.
 • In de BTW aangifte instellingen kunnen nu meerdere dezelfde percentages aan een categorie worden gekoppeld.
 • De regelvolgorde kon worden gewijzigd bij een inkooporder, dit werkt nu door op alle documenten.
 • Enkele schermen zijn verbeterd zodat deze ook op lagere schermresolutie gebruikt kunnen worden en alle functionaliteiten zichtbaar zijn.
 • In CRM kan bij de aanschrijfwijze nu de keuze ‘[Anders] gemaakt worden. Het is nu mogelijk om naast de standaard aanschrijfwijzes een eigen aanschrijfwijze toe te voegen. Deze zal dan op documenten worden gebruikt.
 • In de gehele applicatie zijn performance verbeteringen doorgevoerd, dit zal de komende periode nog verder onze aandacht en inspanning vragen.
 • Koppeling met meerdere webshops is nu mogelijk, klik hier voor meer informatie.
 • In het orderoverzicht is nu de kolom ‘Marge’ optioneel beschikbaar in de overzichten.
 • Voor het inboeken van meerdere UBL’s is nu een button toegevoegd bij het inkoopdagboek, ook kan nu eenvoudig worden gewisseld tussen een document en UBL
 • In CRM kan in het tabblad overige instellingen de standaard verkoper worden gekoppeld aan de relatie.
 • De komende maanden gaan we ons ook bezig houden met het vereenvoudigen van de schermen, op veel plaatsen zullen mogelijkheden en instellingen worden verplaatst naar een geavanceerd tabblad.
 • Op verzoek van gebruikers zijn nog tientallen kleine wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd, deze komt u vanzelf tegen tijdens het gebruik in de applicatie. De betreffende gebruikers zijn hierover reeds geïnformeerd.
+April 2017
Wijzigingen per 20 april 2017:

 • Op meerdere plaatsen in de applicatie zijn op verzoek van gebruikers kolommen toegevoegd. Deze nieuwe kolommen kunnen (naar keuze) door de gebruiker wel of niet worden getoond.
 • Bij documenten templates is nadat u een template hebt geopend bij ‘geavanceerd tabblad’ een nieuwe functionaliteit toegevoegd. Op dit tabblad kunt u nu ook de standaard naam van het desbetreffende document wijzigen. Bij het versturen van een aanmaning was de naam van het document altijd ‘Aanmaning_1234’. U kunt de naam nu zelf bepalen in de geavanceerde instellingen.
 • Naar keuze kunnen nu, daar waar een pakbon kan worden gegenereerd, per document, de toegevoegde tekstregels op een pakbon worden afgedrukt.
 • Voor de gebruikers met een MijnWebWinkel koppeling: Indien u de verkoop en producten modules aan heeft staan, heeft u vanaf nu de mogelijkheid om de MijnWebWinkel orders ook naar uw Offective verkooporders en producten te synchroniseren. Via de verkooporders kunt u vervolgens orderbevestigingen en pakbonnen printen op basis van de Mijnwebwinkel order. De verkooporders worden tevens gekoppeld aan de bestelde producten en zo kunt u ook uw voorraad tracken op basis van de Mijnwebwinkel bestellingen.
 • Vanuit concept facturen kan een factuur nu met 1 klik definitief worden gemaakt.
 • Voorraad bijwerken vanuit het inkoopboek kan nu ook met getallen achter de komma.

Mobiele app

 • U kunt nu direct bellen vanuit een relatie.
 • Er is een zoekscherm in het klantenoverzicht toegevoegd.
 • Offertes en orders worden nu compleet ondersteund.
+Maart 2017
Wijzigingen per 15 maart 2017:

 • In de module urenregistratie zijn alle opgespaarde wijzigingen en verbeterverzoeken doorgevoerd. De rekenmethodiek is verbeterd, meerdere dienstregelingen zijn nu mogelijk et cetera. Hebt u de afgelopen maanden een opmerking gemaakt? Dit punt is nu opgelost of verbeterd.
 • In de hele applicatie zijn schermen verder verbeterd en zijn ‘refresh problemen’ opgelost.
 • Het bankboek is verbeterd; nieuwe helpteksten, meer duidelijkheid in de schermen en tevens gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook de schermen voor wat betreft het aanmaken van boekingsinstructies zijn verbeterd.
 • Incasso en excasso schermen en functionaliteiten verbeterd; ook hier verbeterde buttons en helpteksten.
 • Er is een begin gemaakt om uw template met nog meer flexibiliteit samen te stellen. Uiteindelijk willen we naar een werkblad met alleen maar ‘tokens’ die willekeurig op elke plaats in het document geplaatst kunnen worden. U zult dan bij het wijzigen van een template meer de mogelijkheid krijgen om allerlei ‘tokens’ te gebruiken.
 • Op verzoek van gebruikers zijn behoorlijk wat kleine verbeteringen doorgevoerd. De verzoekende gebruikers zijn hierover reeds geïnformeerd. Het kan zijn dat u verbeteringen tegenkomt die niet in deze nieuwsbrief opgesomd zijn.

Mobiele app

 • Via de mobiele app kunt u via het instellingen menu nu ook wisselen van boekjaar en administraties.
 • In de app zijn allerlei zoekvelden toegevoegd. Ook is er een begin gemaakt om de schermen te verbeteren.
 • In de app kunnen nu ook documenten worden getoond.
+Februari 2017
Wijzigingen per 14 februari 2017:

 • Diagrammen op producten dashboard zijn vervangen door duidelijke lijsten met meest bestelde producten en te bestellen producten.
 • Een stukje onduidelijkheid in de applicatie is vereenvoudigd. De betaaltermijn van een factuur is nu ook de basis voor de aanmaningen.
 • De boekhouding controle is opnieuw verbeterd en uitgebreid.
 • Er kunnen nu bij urenregistratie meerdere dienstregelingen worden aangemaakt. Per medewerker kan een specifieke dienstregeling worden gekozen (bijvoorbeeld fulltime of parttime medewerker).
 • Om vanaf vrije velden in CRM en producten direct te kunnen linken naar een website of plaats op uw pc, is nu een nieuw type veld beschikbaar: ‘hyperlink’
 • Vanaf het producten dashboard is een nieuw rapport beschikbaar: omzet van een product over meerdere boekjaren. Dit rapport kunt u als volgt genereren: navigeer naar het ‘producten dashboard’ > selecteer onder het item rapportages: ‘productomzet overzicht’ > selecteer bij het type: ‘omzet per product per boekjaar’ > selecteer de gewenste boekjaren en genereer het rapport.
 • Vanaf het facturatie dashboard is een nieuw rapport beschikbaar: omzet per relatie per boekjaar. Dit rapport kunt u als volgt genereren: navigeer naar het ‘facturatie dashboard’ > klik op de button: ‘relatie omzet rapportage’ > kies rapport type ‘omzet per relatie per boekjaar’ > selecteer de gewenste boekjaren en genereer het rapport.
 • Het lettergrootte van de pakbon is groter gemaakt.
 • Bij de verschillende templates kan nu de regel (dus factuurregel of offerte regel) voor wat betreft tekstgrootte worden aangepast.
 • Al lange tijd is de vraag of flexibele kosten aan een factuur kunnen worden toegevoegd. U kunt dat vanaf nu doen door een product te verbergen op de pakbon. Als u een reeds bestaand product bewerkt, of een nieuw product aanmaakt, vindt u deze mogelijkheid terug onder tabblad: ‘geavanceerd’. Dit kan bij elk product ingesteld worden. Deze producten worden dus wel gefactureerd aan uw klanten maar niet getoond op de bijbehorende pakbon.
 • Er is een nieuwe widget toegevoegd voor het zoeken van relaties of producten. Deze widget is in vrijwel de gehele applicatie te bereiken.
 • Er zijn daarnaast een aantal kleine aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd, deels op verzoek van de gebruikers.
+Januari 2017
Wijzigingen per 27 januari 2017:

 • Er zijn wederom (mede ook op verzoek van gebruikers) diverse aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd voor wat betreft de API mogelijkheden, meer info leest u op de developers pagina
 • Diverse performance verbeteringen in de gehele applicatie
 • Op meerdere plaatsen zijn de zoekvelden vervangen door een verbeterde widget
 • Diverse verbeteringen om voorraden te importeren via een Microsoft Excel bestand
 • Notatie van getallen verbeterd in export-lijst van producten
 • Een ge-deactiveerde gebruiker kan weer worden geactiveerd
 • Layout wijzigingen van alle productrapportages
 • Op pakbon wordt nu het totaal van alle producten getoond
 • In de ‘Log’ vanuit de module ‘CRM’ wordt nu onderscheid gemaakt tussen een log en email melding
 • Bug opgelost: bij het gebruik van regels uit de tekstbibliotheek worden afbeeldingen nu ook goed getoond in regels op documenten
 • Verbeteringen bij ICP en BTW aangifte in verzend proces naar Belastingdienst
 • Alle instellingen zijn in de hele applicatie voor daar waar mogelijk verplaatst vanaf ‘Beheer’ naar de betreffende module > instellingen
 • CRM, landen toevoegen vereenvoudigd
 • De verkoop module is in het menu links gesplitst voor een beter overzicht
 • Veel kleine verbeteringen in veel modules op verzoek van gebruikers en enkele bugs zijn opgelost, de betreffende gebruikers zijn hierover geïnformeerd
+December 2016
Wijzigingen per 13 december 2016:

 • Op ons YouTube kanaal staat een instructiefilmpje over de jaarafsluiting 2016-2017
 • Opnieuw zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de API.
 • Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld etiketten of een ander afwijkend formaat te printen. U kunt dit als volgt configureren: selecteer of configureer een (nieuwe of bestaande) template > bewerken > 4e tabblad: geavanceerde instellingen > kies onderop een ander papierformaat.
 • Het kopiëren van verzamelproducten is verbeterd. Cellen zijn nu direct te muteren en su-bproducten worden meegenomen in de kopie van het product.
 • Het inloggen vanaf een mobiel apparaat gaf problemen, dit functioneert nu weer.
 • Er zijn meerdere kleine verbeteringen doorgevoerd om de stabiliteit en snelheid van de applicatie te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren.
 • Per 1 januari 2017 wijzigen de prijzen zoals eerder aangekondigd. Wij willen u hier nogmaals op attenderen.
 • Ook wijzen wij u nogmaals op de gewijzigde tarieven voor administratiekantoren en accountantskantoren. Ook deze tarieven treden per 1 januari 2017 in werking.
+November 2016
Wijzigingen per 26 november 2016:

 • Meerdere uitbreidingen en verbeteringen op verzoek van gebruikers in de API.
 • Verfijningen doorgevoerd in verband met UBL. Offective is nu voor zowel inkomende als uitgaande facturen UBL Ready.
 • Meerdere verbeteringen/wijzigingen in electronische BTW & ICP aangifte, ook de interface en helpteksten zijn verder verbeterd.
 • Enkele bugs zijn opgelost in de module voor administratiekantoren.
 • In projectenoverzicht is nu direct (voor de manager) het resultaat per project in beeld.
 • Urenregistratie telling en interface dashboard verbeterd.
 • In de gehele applicatie kan nu worden afgerond tot 4 cijfers achter de komma.
 • Mailinglijsten aanmaken met meer dan 1000 adressen is nu toegestaan.
 • Op meerdere plaatsen zijn kleine aanpassingen gedaan in de interface om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
 • Op verzoek van gebruikers zijn kleine verbeteringen doorgevoerd of aanpassingen gedaan, indien van toepassing bent u hierover door de helpdesk reeds geïnformeerd.
 • Wij investeren momenteel veel tijd om de performance van de applicatie op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren, met het stijgende aantal gebruikers en soms extreem veel dataopslag vereist dat veel van onze ontwikkelcapaciteit.
+September 2016
Wijzigingen per 17 september 2016:

 • De mobiele app heeft nu links onder in het menu een uitlog-functie
 • Het dashboard van de module facturatie is gewijzigd, een rubriek rapportage is toegevoegd, tevens een button om diverse soorten relatie omzet overzichten te genereren.
 • Onder de instellingen van de module producten > Inkoopadministratie > Automatisch inkopen kunnen nu leveranciers worden uitgesloten.
 • Verkoopmodule > verantwoordelijke verkoper nu beschikbaar en te muteren.
 • Bug opgelost welke ontstond bij het bewerken of genereren van een vragenlijst inclusief antwoord van een bepaald type.
 • Facturatie: exporteren optie van tabblad ‘Openstaand’ toegevoegd.
 • Taken: Indien een relatie gekoppeld is wordt nu direct zonder klik de relatienaam getoond.
 • Verkoopmodule > instellingen > order statussen. Een status kan worden aangemerkt als ‘standaard’, deze standaard is in de applicatie voorgeselecteerd.
 • Meerdere verbeteringen en mogelijkheden zijn doorgevoerd aan de API ontwikkeling.
 • Module verkoop: functioneren zoekvelden verbeterd.
+Augustus 2016
Wijzigingen per 16 augustus 2016:

 • API ontwikkelingen. Een eerste versie van de Offective API staat live en kan worden gebruikt, bekijk hier de video of navigeer hier direct naar de developers website.
 • Omdat recent de automatische aangifte van BTW is geïntroduceerd, zijn nu meerdere verbeteringen in de applicatie doorgevoerd voor wat betreft de invoer van BTW nummers en de controle hierop. Bekijk hier de video van elektronische BTW/ICP aangifte!
 • Om afrondingsverschillen te voorkomen is er een applicatie brede aanpassing gedaan zodat Offective (bijvoorbeeld bij facturatie) nu rekent met 6 cijfers achter de komma
 • Vanuit het dashboard van de module boekhouding kan een auditfile worden gegenereerd, ten behoeve van het gebruik van deze auditfile in externe applicaties is de inhoud van deze export (auditfile) verder verbeterd.
 • Importeren van producten is verder verbeterd, reeds aanwezige producten kunnen worden overschreven of gegevens kunnen worden aangevuld.
 • Meerdere instellingen welke nu nog onder beheer > instellingen te vinden zijn, worden of zijn verplaatst naar het instellingen menu van de betreffende module. Dit zal de komende tijd verder worden verbeterd.
 • Bij verschillende templates zijn op verzoek van gebruikers meerdere wijzigingen en nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van tokens toegevoegd. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd voor wat betreft de aanschrijfwijze in een email vanuit de applicatie. Onder geavanceerde instellingen van de template kan nu worden gekozen voor een getal weergave van 2 of 3 decimalen.
 • Bij meerdere schermen kunnen andere kolommen worden toegevoegd (producten, orderoverzicht & CRM).
 • Op verzoek van gebruikers zijn in de hele applicatie kleine verbeteringen doorgevoerd.
+Juli 2016
Wijzigingen per 15 juli 2016:

 • Nieuw token %Aanmaningsdatum% beschikbaar voor email en documenttemplate bij de aanmaning.
 • Bug opgelost bij de datum token op de email template van de aanmaning.
 • Verbeteringen aan auditfile t.b.v diverse imports. (caseware & unit4).
 • Onder beheer > Facturatiegegevens > kunnen nu de aan u verzonden Offective facturen worden gedownload.
 • In het scherm Offerte en Order overzicht is op enkele tabbladen nu een zoekveld ‘Verkoper’ beschikbaar, ook kan deze informatie als kolom aan het grid worden toegevoegd (Dit is alleen beschikbaar met de module Personeelmanager of medewerker).
 • Helptekst en functioneren verbeterd indien in de Geavanceerde template instellingen gekozen is voor het gebruik van 3 decimalen.
 • Bij het afsluiten en openen van een (nieuw) boekjaar ontstond een foutmelding doordat direct op debiteur of crediteuren rekening werd geboekt bij het maken van de beginbalans, dit is opgelost.
 • Bug: zonder standaard BTW was het niet mogelijk een email template te maken, dit is nu wel mogelijk.

Wijzigingen per 8 juli 2016:

 • Het token %contactaanhef% is nu ook beschikbaar voor de verschillende templates (bijvoorbeeld Offerte).
 • De aanmaning template heeft nu ook alle contact tokens.
 • Controle op inboeken van dubbele inkoopfacturen verbeterd.
 • Grafieken weergave in de hele applicatie verbeterd.
 • Gedeeltelijke implementatie om getalnotatie op documenten toe te staan met 3 cijfers achter de komma.
 • Na het maken van een inkooporder of concept inkooporders kan de regelvolgorde worden gewijzigd.
 • De sortering van inkooporders is nu standaard op artikelnummer ingesteld.
 • Verbetering scherm bij module Projecten > Taken (alle projecten).
 • Diverse kleinere oplossingen en/of verbeteringen.

Wijzigingen per 6 juli 2016:

 • Bug opgelost bij het gebruik van speciale tekens (zoals &) in E-mail templates > token %Relatienaam%.
 • In alle E-mail templates nu de optie beschikbaar om het token %Contactaanhef% te gebruiken. Dit token toont heer, mevrouw, mr. of Ms op basis van de instellingen in CRM.
 • Bug opgelost In template configuratie van documenten om een ‘vestiging’ wel of niet te tonen.
 • Vernieuwen van pagina na versturen van facturen uit het ‘Te versturen overzicht’ verbeterd.
 • Verbeteringen synchronisatie met www.mijnwebwinkel.nl
 • Consequent bij alle soorten templates nu doorgevoerd dat het token %Relatienaam% de bedrijfsnaam van de relatie toont.
 • Meerdere tokens nu beschikbaar om elke gewenste aanschrijfwijze op templates te tonen.
 • Bug opgelost bij het token %Openstaandbedrag% en %Factuurbedrag% in de aanmaningen template.
 • Er worden geen dubbele teksten meer getoond bij gebruik van HTML voor de email template.
 • Output van de auditfile is verbeterd, enkele aanpassingen gedaan om inlezen in Caseware en Unit4 te verbeteren.
+Juni 2016
Wijzigingen per 21 juni 2016:

 • In de projecten module is een eerste stap gedaan voor budgettering (maken van een begroting) Ga naar een project > nacalculatie > budget. Graag ontvangen wij gebruikers feedback voor de verdere ontwikkeling van dit onderdeel.
 • Bij een order of offerte kan nu een verantwoordelijke verkoper worden geselecteerd.
 • Bij producten en voorraad overzicht nu een sorteerbare voorraad kolom optie.
 • Grafieken dashboards en meerdere grafiek weergaven verbeterd.
 • Tokens van %relatienaam% en %contactpersoon% consistent gemaakt voor alle templates. Relatienaam toont nu altijd de naam van het bedrijf of de leverancier.
 • Landen sortering in CRM op alfabetische volgorde.
 • Prijs wordt weer meegenomen bij het kopiëren van een product.
 • Controle functie boekhouding uitgebreid indien via een memoriale boeking direct op debiteuren of crediteuren rekening wordt geboekt.
 • Meerdere kleinere bugs en verbeteringen zijn doorgevoerd.
 • De nieuwe Offective app staat live in de Google Playstore voor Android apparaten en in de App store voor Apple apparaten.

Wijzigingen per 9 juni 2016:

 • Snelheid van de applicatie was met name op het order scherm bijzonder traag, dit is nu verbeterd.
 • Bij email templates is nu een token beschikbaar %Email%. Dit token toont het email adres van de relatie.
 • In het factuur overzicht heeft u nu de mogelijkheid om een kolom toe te voegen met de betaaldatum.
 • In het productoverzicht heeft u nu de mogelijkheid om een kolom toe te voegen met de inkoopprijs.
 • De lijst ‘Product omzetoverzicht’ qua berekening en weergave verbeterd.
 • Helpteksten gewijzigd m.b.t. de BTW nummers van relaties
 • Op meerdere plaatsen kunnen nu weer verschillende bestandsformaten van plaatjes worden toegevoegd (zoals png, jpg of jpeg).
 • BUG gefixt bij preview van pakbon en aanmaning.
 • Enkele verbeteringen voor wat betreft UBL.

Wijzigingen per 3 juni 2016:

 • Bij urenregistratie > zoekvelden > tekstwijziging (> =).
 • CRM > helptekst toegevoegd bij website adres veld.
 • Afrondingen bij verkoopfacturen verbeterd met door de hele applicatie nu de mogelijkheid om met 3 cijfers achter de komma te werken.
 • Preview functie documenten template bug gefixt.
 • Bug gefixt in periodieke facturatie.
 • Bij het toevoegen van een factuurregel is de actuele voorraad weer zichtbaar.
 • Plaatjes toevoegen in een tekst veld mogelijk gemaakt.
+Mei 2016
Wijzigingen per 27 mei 2016:

 • Het is nu mogelijk om productgroepen aan te maken (bijvoorbeeld Groothandel, Particulieren etc).
 • Per product kunnen meerdere verkoopprijzen worden gehanteerd en gekoppeld aan een productgroep.
 • Per relatie kan worden gekoppeld aan een productgroep.
 • Bij het maken van een document wordt de data gebruikt uit de gekoppelde prijsgroep.
 • Alle productlijsten kunnen nu (ook) op basis van een productgroep worden gegenereerd.
 • Vanaf een inkooporder kan nu direct worden doorgeklikt naar de verkooporder.
 • Bij productinstellingen is nu de mogelijkheid om direct templates aan te passen.
 • Een nieuwe rapportage bij producten: Omzet van een product in een te selecteren periode (Product omzetoverzicht)
 • Product import sjabloon is uitgebreid met VPE, Leverancier etc.
 • Voor gebruik van Ipad en andere apparaten zijn een aantal velden groter gemaakt zodat er minder precies ‘getikt’ kan worden en de applicatie sneller/beter reageert.

Wijzigingen per 23 mei 2016:

 • In alle templates kan nu op regelniveau elk gewenst valuta teken worden gebruikt.
 • Indien vanuit producten een inkooporder voor de leverancier wordt aangemaakt, kan nu ook een relatie (klant) worden toegevoegd. De leverancier kan (eventueel) de order direct versturen naar een relatie.
 • Voor inkoopdocumenten meerdere nieuwe (klant) tokens beschikbaar.
 • Aan een inkooporder kunnen nu standaard documenten/bijlages worden toegevoegd.
 • Export van overige relaties uitgebreid.
 • Order overzicht uitgebreid met telefoonnummer particulier.
 • Registratie proces verbeterd met automatisch inloggen.
 • Token ‘tussenvoegsel’ is nu beschikbaar op templates.
 • Dashboard meldingen geïntroduceerd voor BTW aangifte.
 • Meerdere layout verbeteringen op het hoofddashboard.
 • Output van print grootboekkaart verbeterd.
 • Diverse verbeteringen in UBL ontwikkeling (ALPHA).
 • Bug gefixt: Titels wijzigen bij eigen tabbladen werkt weer.
 • Bug gefixt: Dashboard van verkoop, klikken op vergrootglas werkt weer.
 • Bug gefixt: Product omschrijving uitgebreid bewerken, bullits weer mogelijk.

Wijzigingen per 17 mei 2016:

 • Bankscherm overzicht rekeningen, laatste wijzigingsdatum toegevoegd.
 • Bug gefixt indien een inkooporder gemaild wordt naar een leverancier.
 • Functioneren annuleren knop in module boekhouding > inkoopboek verbeterd.
 • Banknummers indien geen IBAN zijn nu ook mogelijk in CRM bij de relatie.
 • Producten kunnen nu 3 cijfers achter de komma noteren.
 • Offective beheerder kan administraties loskoppelen en koppelen aan andere accounts.

Wijzigingen per 12 mei 2016:

 • Bug gefixt bij toevoegen van producten aan concept inkoop order.
 • Bug gefixt bij versturen van aanmaningen indien UBL vinkje aan stond.
 • Dashboard boekhouding top 3 omzet en kosten rekeningen weergave verbeterd.
 • BTW percentages gaan nu goed indien een inkooporder doorgezet wordt naar de boekhouding.
 • Weergave verbeterd van log berichten.
 • Overzicht bankrekeningen met saldo’s weergave verbeterd.
 • Bug gefixt versturen periodieke facturen indien UBL vinkje aan stond.
 • Het is nu mogelijk om een 2e achtergrond toe te voegen aan de templates voor vervolg bladen.
 • In CRM bij de klanten > facturatie is nu een tabblad verkochte producten.

Wijzigingen per 2 mei 2016:

 • (ALPHA) UBL is geïmplementeerd voor zowel inkoop als verkoop facturen.
 • Snelheid van applicatie op meerdere schermen is verbeterd.
 • Interface applicatie, meerdere schermen verbeterd.
 • Bij projecten > aanmaken taak > kunnen nu eigen taaktypes worden toegevoegd.
 • Pakbon > Hoofdtekst ‘Pakbon’ kan nu worden gewijzigd middels een widget.
 • Project resultaten/nacalculatie nu een download functie in PDF of WORD.
 • Snelzoek functie nu beschikbaar op verkoop dashboard.
 • Op templates kunnen nu ook de BTW basis totalen worden getoond middels nieuw toegevoegde tokens.
 • Op templates kan nu middels een nieuw token ook een berekende uiterste betaaldatum worden getoond.
 • Status BTW aangifte nu zichtbaar in een eerder scherm.
 • Sortering eigen teksten en categorieën is verbeterd.
 • Inloggen via oudere versies van IE (internet explorer) is weer mogelijk.
 • Administratiekantoren kunnen via de klant nu ook gebruik maken van automatische BTW/ICP aangifte.
 • Bij BTW (categorieën) kan nu ook gekozen worden voor vrijgestelde BTW.
+April 2016
Wijzigingen per 28 april 2016:

 • Indeling schermen bank verbeterd.
 • Helpteksten toegevoegd CRM > Klant > BTW nummer.
 • Landen tabel aangepast.

Wijzigingen per 20 april 2016:

 • Print knop BTW aangifte hersteld.
 • Producten selecteren op documenten, 2x klik hersteld naar 1x klik.
 • Verbetering status melding/terug koppeling BTW aangifte van belastingsdienst.
 • Wijzigingen scherm indeling BTW aangifte.

Wijzigingen per 15 april 2016:

 • SBR koppeling is gereed. Aangifte ICP en BTW elektronisch mogelijk. Gebruikers kunnen aangifte doen op het certificaat van Offective.
 • Registratie proces voor proefaccount verbeterd.
 • Voor administratiekantoren pagina ‘eigen klanten’ nu beschikbaar
 • Bug gefixt: bij offerte > tekstregels toevoegen werkt weer.

Wijzigingen per 13 april 2016:

 • Product categorieën kunnen nu worden gearchiveerd.
 • Gearchiveerde product categorieën kunnen weer worden geactiveerd.
 • In een product categorie zijn nu de gekoppelde producten zichtbaar.
 • Facturatie overzicht > Alles (ingeboekt) nu een marge kolom beschikbaar.
 • CRM > Log > bij versturen van Opdrachtbevestiging wordt nu de juiste log weergegeven.
 • Onder beheer > Facturatie gegevens zijn nu de Offective facturen beschikbaar.
 • Een vrije dag aanvraag door een medewerker is nu ook op het hoofddashboard zichtbaar van de manager.
 • Aan een concept inkooporder kunnen nu ook producten worden toegevoegd.

Wijzigingen per 8 april 2016:

 • De urenmanager kan nu in Alle urenregistratie > details > een regel selecteren en bewerken.
 • De instellingen bij het toevoegen van een bankrekening en koppelen aan een grootboek zijn verbeterd.
 • Periodieke facturatie: wijzigingen kunnen nu aangebracht worden zonder dat de startdatum verplicht gewijzigd moet worden.
 • Bij crediteuren kan nu worden aangegeven of deze wel of niet moeten worden meegenomen in een betaal-batch.
 • Wachtwoord onthouden in Internet Explorer verbeterd.
 • Kopiëren van producten verbeterd.

Wijzigingen per 4 april 2016:

 • In de hele applicatie is ‘stage’ hernoemd naar ‘fase’.
 • In de hele applicatie is ‘opportunities’ hernoemd naar ‘verkoopkansen’.
 • Administratie/accountants kantoren kunnen nu een eigen klantnummer toevoegen bij de relatie.
 • Bij grootboekrekeningen vorige & volgende knoppen toegevoegd.
+Maart 2016
Wijzigingen per 23 maart 2016:

 • De mobiele app staat live.
 • Inloggen via een browser is nu vanaf elk apparaat mogelijk.

Wijzigingen per 18 maart 2016:

 • Op factuurregel-niveau is een keuze mogelijk gemaakt om een korte productnaam of een lange omschrijving te tonen. Dit is ook mogelijk bij bijvoorbeeld een offerte en pakbon.
 • Op templates kan er via de instellingen een keuze gemaakt worden voor weergave. Op regelniveau kunt u kiezen voor een weergave van een korte productnaam of een lange omschrijving.

Wijzigingen per 15 maart 2016:

 • Alle dashboards zijn gewijzigd en hebben een nieuwe look en feel.
 • De menustructuur is gewijzigd.
 • De look en feel is gewijzigd in de gehele applicatie.
 • De instellingen menu’s zijn verplaatst naar modules.